Pratt&Whitney
Pratt&Whitney

2016 Yılında Gerçekleşen İş Sayısı            5

2015 Yılında Gerçekleşen İş Sayısı            6

2014 Yılında Gerçekleşen İş Sayısı            3

2013 Yılında Gerçekleşen İş Sayısı            2

2012 Yılında Gerçekleşen İş Sayısı            3

2011 Yılında Gerçekleşen İş Sayısı            7

2010 Yılında Gerçekleşen İş Sayısı            5